JURIDISCHE INFORMATIE

Herroepingsrecht

(Art. 46, $1, 2° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming)

"De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst."

 

1. Overeenkomst

 

1.1. Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan LaMaisonPure.be om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. LaMaisonPure.be behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

2. Verzending

 

2.1. Artikelen worden verzonden via De Post. Indien de klant heeft gekozen voor betaling via overschrijving, zal de bestelling worden verzonden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aankoopsom door LaMaisonPure.be. 

 

3. Prijzen

 

3.1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

4. Uitoefening van het herroepingsrecht

 

4.1 Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 kan de consument het herroepingsrecht uitoefenen door binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. 

De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn. 

Aan de consument kunnen, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

 

5. Betaling

 

5.1. Alle goederen blijven eigendom van LaMaisonPure.be tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.

5.2. Betaling via overschrijving: Betaling van het verschuldigde bedrag dient te geschieden binnen een redelijke termijn na de bestelling op rekening BE70 0688 9698 7925 van LaMaisonPure.be. Deze houdt zich het recht voor de bestelling te annuleren en de klant hiervan via email op de hoogte te brengen indien het verschuldigde bedrag niet binnen een redelijke termijn betaald wordt.

5.3. Betaling bij afhalen: Indien de bestelling wordt afgehaald, kunt u contant betalen bij afhaling.

 

6. Afbeeldingen en specificaties

 

6.1. Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website van LaMaisonPure.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

7. Overmacht

 

7.1. LaMaisonPure.be is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van LaMaisonPure.be evenals hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

8. Garantie

 

8.1. LaMaisonPure.be garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.

 

9. Klachtenafhandeling

 

9.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door LaMaisonPure.be serieus in behandeling worden genomen.

9.2. De klant dient een klacht schrifeltijk via de mail bij LaMaisonPure.be kenbaar te maken.

9.3. LaMaisonPure.be zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen en zal de klant hierover schriftelijk via mail berichten.

 

10. Toepassing recht en geschillencommissie

 

 

10.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met LaMaisonPure.be is het Belgische recht van toepassing.