YOGA ETIQUETTE & ETHIEK

 

Het gedrag in een traditioneel yoga instituut is niet hetzelfde als in een gewone gymzaal. We komen naar de les om aan onszelf te werken, om ons te vervolmaken, door middel van voortdurende studie, herhaling, polijsten, oefening,... Het is de weg van de vredevolle krijger, van diepe zelfkennis die we leren bewandelen in deze vorm, met wortels in de oudste vorm van de raja yoga. De yoga die Brigitta in alle nederigheid, doch vanuit 20 jaar ervaring, met u deelt is veruit de meest authentieke. Door haar vele reizen naar diverse plaatsen in het Verre Oosten is er een duidelijke combinatie met inzichten uit het Zen Boeddhisme. Tevens, het samenbrengen van de Oosterse en Westerse geneeskunde, de Indische yoga traditie en de Oosterse gevechtskunsten tot een bijzondere vorm van yoga die slechts gewaardeerd kan worden voor diegenen die er de discipline en respect kunnen voor opbrengen. Als u yoga wenst te beoefenen, puur om het dragen van een yogamat als fashion accessoire, dan zijn er voldoende adressen waar u mee kan gaan in de yoga-modetrend/hype. Deze yoga, hier onderwezen, heeft als doel om lichaam en geest in harmonie te brengen en de individuele mens - vanuit deze innerlijke balans en stabiele verbondenheid met zichzelf - te laten ervaren dat hij/zij onlosmakelijk verbonden is met het grotere geheel. Op die manier gaat deze yoga verder dan enkel fysieke oefeningen, maar verheft het zich tevens tot levensfilosofie, in functie van de bescherming van het leven en met als doel de perfecte controle over ons eigen lichaam en onze geest te verwerven. Niet het conflict wordt gezocht, maar de methode om het te vermijden.

Het juiste gedrag in de yoga hall varieert bovendien naargelang de omstandigheden. Veel van de oude Japanse gewoonten vinden we hier terug, verwijzend naar haar reizen en onderricht in zowel India, maar zeker dus ook Japan. De beste manier om het yoga"gedrag" onder de knie te krijgen is dan ook veel in het instituut te vertoeven en de ervaren studenten goed in de gaten te houden, zonder te vergeten dat ook zij nog fouten maken. De rest komt dan wel vanzelf, mits een beetje goede wil, veel geduld, en de moed om te vallen en op te staan.

Bovendien zijn er een aantal "regels" die universeel zijn, doch ook een aantal regels die eigen zijn aan La Maison Pure - B.PURE.

Een exacte code voor het juiste gedrag kan dan ook onmogelijk volledig uiteengezet worden. Hierna volgt toch een summiere opsomming van een aantal belangrijke punten die dienst kunnen doen als geheugensteuntje:

 • Houd de yoga hall steeds proper en netjes. Zelfs wanneer deze, zoals steeds uitermate proper is en dagelijks wordt gepoetst, moet men zich namelijk inbeelden en realiseren dat men door het onbaatzuchtig helpen, hierdoor ook zichzelf (binnenin) "kuist en zuivert". Dit is een voorname en ethische morele richtlijn uit de yama's en niyama's en een onderdeel van het achtvoudig pad van de yoga. (saucha = zuiverheid). Ook na de les let men op het netjes achterlaten van de yoga hall en de omkleed-spiegelhall . Het is altijd aangenamer te vertoeven in een nette omgeving. Daar zorgen wij in de eerste plaats voor, om het voor u zo aangenaam mogelijk te maken. Doch, persoonlijke hygiënische en zuiverheid is een noodzaak als u ook uzelf tijdens een sessie wenst te zuiveren. 
 • Wees steeds vriendelijk en eerbiedig, naar zowel de medestudenten, als zeker naar de hoger opgeleiden en vooral de docent. De docent is er om u te helpen, geen enkele andere reden. 
 • Bij duo-yoga leent een yogi/yogini zijn/haar lichaam opdat u zou kunnen oefenen. Hij/zij vertrouwt erop dat u hem niet zal kwetsen. Tracht dat vertrouwen niet te beschamen! 
 • Maak uw geest leeg voor de les. Net zoals u in een volle tas thee geen thee kan bij gieten, kan u in een volle geest geen nieuwe kennis stop-pen. 
 • Verzorg steeds uw lichaam en uw kledij. Dit is een van de belangrijkste vereisten voor een aangename sfeer. 
 • Geen lange of scherpe nagels
 • Draag geen juwelen tijdens de beoefening van de fysieke discipline. Dit om veiligheidsoverwegingen, doch ook om een zo groot mogelijke sereniteit te bewaren. 
 • Oefen steeds met innerlijke vreugde en openheid, zoniet kan u zichzelf niet "polijsten" en zuiveren zoals het moet. 
 • Respect komt voor alles. Heb respect voor Uzelf, voor de anderen, voor uw docent en voor de dingen die u ziet, leert en/of hanteert. Zonder respect kan u uzelf niet openstellen en ontvankelijk zijn voor de goede dingen die u in een les kan leren, zowel van uzelf als van de anderen. 
 • Bereid uzelf fysiek, maar vooral ook mentaal voor op elke les en op het leven in een traditioneel yoga instituut. 
 • Tracht steeds vóór de docent op de uw plaats in de hall te zijn, zodat u als voorbeeld kan dienen voor de anderen en uzelf. Het is belangrijk een mooi en sereen voorbeeld te zijn. Hierdoor kan u vaak meer leren dan door het opvolgen of puur na-doen van van anderen!
 • yoga is niet ego gericht / yoga is geen wedstrijd 
 • Indien u wacht op de les die moet beginnen:
  • ofwel staat u of zit u naast of op de rand van uw yogamat
  • ofwel zit u in vajra of kleermakerszit op uw normale plaats op de mat
  • ofwel warmt u het lichaam op
  • ofwel oefent sereen alleen of in stilte met meerderen. 
 • Indien reeds aanwezig, doch te laat bent (na bv het aankleden) en de les reeds bezig is, wacht dan totdat de docent u de toestemming geeft de hall bij te treden.
 • Als u de hall wil verlaten voordat de les gedaan is, vraag dan eerst toestemming aan de docent. Verzorg de etiquette voor het verlaten van de yogamat en de yogahall. (respecteer ook uw eigen savasana).
 • Groet steeds iedereen. Het groeten is een goede oefening in nederigheid en respect, doch zonder daarom slaafs of onderdanig te moeten zijn. Zorg ervoor dat elke groet van respect getuigt. Grootsheid kan maar tot uiting komen in eenvoud en zuiverheid. Voorbeelden van enkele belangrijke ogenblikken van groeten zijn de volgende: 
  • Bij het binnenkomen en bij het verlaten van het instituut en voornamelijk de yogahall
  • Bij het betreden en verlaten van de mat
  • Wanneer u zich tot iemand richt en hem/haar terug verlaat
  • Groet uw mat wanneer u erop gaat oefenen
  • Wanneer u te laat komt en de docent heeft u de toestemming gegeven de les bij te treden, groet dan bij het betreden iedereen nederig met de hand op de borst in "rei" = japanse respect of in namaste.  
 • Verzorg de correcte plaatsing van uw geleende matten en materiaal. Rol of berg de geleende matten correct op, plaats ze terug juist en vraag hulp aan mede leerlingen. 
 • Let er ook op waar en hoe u zelf gaat staan of zitten. Voorbeelden zijn: 
  • Zit niet met uw rug naar de ereplaats
  • Strek uw benen niet richting uw docent, dit is uitermate oneerbiedig 
  • Stap niet op andermans yogamatten en zorg ervoor dat de anderen niet verplicht worden over uw mat te stappen
  • Wanneer de docent (individueel of collectief) uitleg geeft, ga dan in vajra (diamanthouding) of kleermakerszit zitten en laat voldoende plaats voor zijn/haar demonstratie. Zit hierbij niet met uw rug naar de docent.
  • Loop nooit op de mat van de docent
  • Wanneer u even moet stoppen om op adem te komen, doe dit dan in nederigheid (in kleermakerszit, vajra, of balasana). Leun niet tegen een muur of dergelijke. Terwijl u rust kan de docent met de anderen verder oefenen.
 • Tijdens de les houdt u zich enkel bezig met zaken die betrekking hebben op de les, zoniet verspilt u uw tijd. Dit is niet enkel in uw eigen nadeel, maar ook in het nadeel van uw vrienden in de yogahall. 
 • We komen naar de yogales om samen iets bij te leren, niet om ons met elkaar te meten. Competitie is in de authentieke traditie van de yoga totaal uit den boze. We moeten onszelf overwinnen, niet de anderen. Aan anderen mogen we evenmin letsels aanbrengen dan aan onszelf, niet fysiek noch mentaal.
 • Tracht te voelen, aan te voelen, gereed zijn, perfectie na te streven en zeker te zijn van de overwinning (op uzelf). We moeten steeds trachten volledig vervuld te zijn van Ki. (prana, vitale Levenskracht)
 • Tracht de hall tijdens de les niet te verlaten, behalve om dringende redenen. Maak het uzelf niet te gemakkelijk. (persoonlijke discipline).
  Indien u het moeilijk krijgt tijdens een les, denk dan dat het voor allen even moeilijk is en dat enkel door uw gedachten stap voor stap met discipline te overtreffen, u met grote sprongen vooruit kan gaan. 
 • Blijf tot op het einde van les, na de groet, in rust zitten totdat de docent toestemming heeft gegeven op te staan. 
 • Besteed aandacht aan etiquette bij het afleggen van examens en bij het overhandigen of ont-vangen van geschenken of diploma's. 
 • Wanneer u vragen hebt over de etiquette, aarzel dan niet uitleg te vragen aan oudere ervaren leerlingen of aan de docent zelf.  
 • In Japan spreekt men over de zeven deugden van de bushido (krijger). Het zijn de volgende: Welwillendheid, Beleefdheid, Waardigheid, Loyaliteit, Rechtvaardigheid, Moed, Eer (niet egogericht).
 • Tracht om deze deugden in uw achter(of voor-) hoofd te houden. 
 • In yoga houden we ons aan het achtvoudig pad (yama's & niyama's, asana's, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi).
 • In yoga volgen we de ethische en morele disciplines, de yama's en niyama's:
  YAMA'S (universele levenswaarden/morele regels en onthoudingen)
  - ahimsa:geweldloosheid
  - satya: waarheidslievendheid
  - asteya: niet-stelen
  - brahmacharya: zelfbeheersing
  - aparigraha: vrij zijn van hebzucht
  NIYAMA'S (persoonlijke waarheden en disciplines) 
  - saucha: zuiverheid, puurheid
  - santocha: tevredenheid
  - tapa's: zelfdiscipline
  - svadhyaya: zelfstudie
  - Ishvara Pranidhana: "the practice of surrender" = overgave
 • Het Achtvoudig Pad is een onderdeel van de yoga sutra's, geschreven door Patanjali en is duizenden jaren oud. Verwacht wordt dat u weet wie Patanjali is, als u wil spreken dat u een yogi of yogini (een beoefenaar(ster) van yoga bent) 

In feite is de hele drijfveer van het gedrag in yoga te herleiden tot één kernbegrip: respect! Denk hier goed over na. De verschillende regels die hierboven opgesomd staan, zijn eerder een omschrijving van een gedragscode voor uw eigen welzijn. Het doel van de yoga-etiquette is u correct voor te bereiden op de les, zodat u hierdoor veel meer kan gaan leren dan u zelf voor mogelijk had geacht. Zoals reeds eerder vermeld, is het zeker niet de bedoeling een aantal strenge regels op te stellen, integendeel! We trachten om op een aangename, serene, correcte, gedisciplineerde en efficiënte manier het beste van ons-zelf te maken en dit als een grote vriendenkring, familie, zowel binnen als buiten de les. Op de mat en vooral: in het volle leven zelf. 

Wij vragen met vriendelijke nadruk op tijd aan te komen. De deuren zijn steeds open een half uur voor elke groepsyogales. Doorgaans komt men tien minuutjes vooraf, zodat men zich rustig kan omkleden en zich kan voorbereiden. Indien u verhinderd bent, of te laat zal komen, wordt u verzocht dit tijdig (voor 13u de dag van komst) te laten weten via het gekende nummer, opdat anders de toegang gesloten wordt, zodat de les ongestoord en op tijd kan beginnen. De docent kan u de toegang weigeren.  Ook benadrukken wij extra bevestiging de dag van komst. Uw les wordt door uw docent voorbereid, volgens de aanwezige leden. 

Tot slot, absolute transparantie over uw situatie (zowel familiaal, mentaal als fysiek) is noodzakelijk, zodat er achteraf geen misverstanden zijn of verhaald kan worden op de verantwoordelijkheid van de docent, of anderen. Wij verzoeken u vriendelijk steeds in het bezit te zijn van uw ID, uw mobieltjes op stil te zetten, een geldig medisch attest van gezondheid te kunnen voorleggen en eerbied te hebben voor de authenticiteit van de yoga zoals hierboven beschreven.